Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Fruits and Vegetables

Fruits and Vegetables

Exercise created by Tereza Neves

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Press the "Hint" button to get a free letter. Note that you will lose points if you ask for hints!
vegetables_03.jpg
1-2-3-4-purple 5-6-
7-8-9-10-11-
fruit_20.jpg
12-
14-
13-
fruit_23.jpg
15-
17-
16-
fruit_24.jpg
18-
20-
19-
21-


Go back