Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

In the Bathroom - 2

In the Bathroom - 2

Exercise created by Tereza Neves

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. Note that you will lose points if you ask for hints!
bath_1_b.gif
1 - ----- 2 - ----- 3 - -----4 - -----5 -
6 - -----7 - -----8 - -----9 -
-----
bath_2_b.gif
10 - -----11 - -----12 - -----13 -
14 - -----15 - -----16 -


Go back