Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
Learn English with Free English Lessons on Guys, Girls, and Sports II Guys - Girls - Sports II

Guys - Girls - Sports II section contains basic English lessons on Golf, Poker, Talking about Guys, Shopping, and Jewelry.

Review and study them as many times as you want.


Greeting and General Things
Greeting and General Things II
College Related Topics
College Related Topics II
Health - Dating - Marriage
Health - Dating - Marriage II
Guys - Girls - and Sports
Guys - Girls - and Sports II 0
Feelings and Emotions
Feelings and Emotions II
Family - Children - Friends
Family - Children - Friends II


1. Golf - Terminologies
2. Golf - Talking on the Course
3. Golf - Talking to Friends
4. Golf - Interactive Practice
5. Poker - Terminologies
6. Poker - Texas Hold ‘em Instructions
7. Poker - Talking with Friends
8. Poker - Interactive Practice
9. Talking About Guys
10. Talking About Guys - Comments
11. Talking About Guys - In Public
12. Talking About Guys - Descriptions
13. Talking About Guys - Interactive Practice
14. Shopping - Clothes
15. Shopping - Grocery
16. Shopping - Presents
17. Shopping - Interactive Practice
18. Jewelry
19. Jewelry - Jewelry Stores
20. Jewelry - General Statements
21. Jewelry - Interactive Practice
22. Guys - Girls - and Sports Review
23. Guys - Girls - and Sports Review - Interactive PracticeLưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.