Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
Learn English with Free English Lessons on Greetings and General things II Greeting and General Things II

Greetings and General Things II section contains basic English lessons on Small Talk, Favorite Things, Hobbies, Movies, and Exercising.

Review and study them as many times as you want.


Greeting and General Things
Greeting and General Things II 0
College Related Topics
College Related Topics II
Health - Dating - Marriage
Health - Dating - Marriage II
Guys - Girls - and Sports
Guys - Girls - and Sports II
Feelings and Emotions
Feelings and Emotions II
Family - Children - Friends
Family - Children - Friends II


1. Small Talk
2. Small Talk - Two Example Dialogs
3. Small Talk - Interactive Practice
4. Movies - Asking Friend
5. Movies - Example Conversation
6. Movies - Interactive Practice
7. Movies Types - Action and Drama
8. Movie Types - Comedy and Horror
9. Movie Types - Other Types
10. Movie Types - Interactive Practice
11. Movie Discussion - General Statements
12. Movie Discussion - Describing a Movie
13. Movie Discussion - Example Dialog
14. Favorite - What's your Favorite
15. Favorite - Answering Questions
16. Favorite - Interactive Practice
17. Hobby - Questions and Answers
18. Hobby - Various Q&A
19. Hobby - Interactive Practice
20. Exercise - Questions
21. Exercise - Walking Jogging and More
22. Exercise - US Culture
23. Exercise - Interactive Practice
24. Exercise Gym - Lifting Weights
25. Exercise Gym - Questions and Answers
26. Exercise Gym - Other Methods
27. Exercise Gym - Interactive Practice
28. Intro and General Things Review
29. Intro and General Things Review - Interactive PracticeLưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.