Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
Free ESL Regular Daily English Lesson - Basketball  

Basketball

Basketball is a great sport to play even after growing up. This is because you don't need so many people to play. Even 4 people is enough to play 2 on 2. We'll cover both playing and watching basketball in this session.

Here are basic ways to say you want to play basketball.

"I want to play basketball. We should round up the guys and play."
"We haven't played basketball in a long time. Let's get something going."
"When are you guys going to play basketball again?"
"Anybody up for a game of basketball?"
"Let's go down the street and play some basketball."
"I've been itching to play basketball for a while."

Shooting hoops is a terminology a lot of people use when referring to basketball.

"Let's go shoot some hoops."
"Do you wanna go shoot some hoops?"
"I'm going to shoot some hoops with the guys. You wanna come?"

Common expressions about basketball.

"Basketball is my favorite sport."
"I like to play basketball."
"I get a good workout playing basketball."
"At the gym, I play basketball with a lot of guys."
"I'm out of shape to play basketball."
"Running up and down the court is too tiring for me."
"I need to get in shape to play basketball."
"I'm going to play basketball this weekend."
"I have a 36 inch vertical."

"Where do you guys go to play basketball?"
"Are there any basketball courts around here?"
If you see this text and you are using FireFox, please download the FlashPlayer Plugin.


Lưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.