Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
Free ESL Regular Daily English Lesson - Movie Types - Comedy and Horror  

Movie Types - Comedy and Horror

Comedy: Funny movies with many jokes or actors acting in a funny way.

"I love all types of comedy because I love to laugh."
"Comedy is my favorite because it is very entertaining to me."
"I like comedy that makes fun of political things."
"Comedy is so hilarious that I always enjoy watching them."

Romantic Comedy: Funny movies with a strong romantic theme. Opposite to action because usually guys like action and the ladies like Romantic comedies.

"Many people view romantic comedy movies as chick-flicks."

Chick = girl
Flick = movie

Chick-Flick = a girly type of movie; a movie a girl will like; 'take your girlfriend to' type of movie... or something like that.

"Romantic comedy is funny movies that involve a lot of romance."
"I love all the story lines of romantic comedy movies."

Horror: Scary movies that will give you nightmares for 3 months.

"When I was a little kid, I couldn't sleep because of horror movies."
"Horror movies are not scary anymore."
"I have yet to see a movie that really scares me."
"I hate horror movies because I cannot sleep."
"I always have nightmares after watching horror movies so I try to avoid them."
If you see this text and you are using FireFox, please download the FlashPlayer Plugin.


Lưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.