Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
Free ESL Regular Daily English Lesson - Movies - Example Conversation  

Movies - Example Conversation

Let's look at a couple of example conversations before going to the practice section.

Person A: "Hey John, I'm going to see The Matrix with Peter and Brad. Do you wanna come?"
Person B: "When are you guys going?"
Person A: "We're going to see the eight O'clock showing."
Person B: "That would be perfect. Where are you guys meeting?"
Person A: "We're meeting at the theatre at seven thirty."
Person B: "Great. I'll meet you guys there."

Person A: "Hey Jill."
Person B: "What's up Mike?"
Person A: "I was wondering if you have any plans for tomorrow night."
Person B: "Umm... I don't think I have anything special for tomorrow. Why?"
Person A: "Do you want to see The Titanic with me?"
Person B: "I wanted to see that. Yeah. Let's go."
Person A: "What time is good for you?"
Person B: "How about seven thirty."
Person A: "Sure. I'll meet you at the theatre at seven.
If you see this text and you are using FireFox, please download the FlashPlayer Plugin.


Lưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.