Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
At the Salon - Regular Speaking English Lessons  

At the Salon

Once you have booked your appointment and have arrived at the salon, you will need to communicate what you want. First, they might ask you some of these questions.

"How would you like your hair cut?"
"What are we doing for you today?"
"What can I do for you today?"
"What did you want to do with your hair?"

"Did you want a manicure or a pedicure?"
"Did you want your nails done?"
"What color nail polish would you like?"

"Are you in for a hair cut or a perm?"
"Did you want to color your hair today?"

"So what color were you thinking for your hair today?"

To make sure you get what you want, it is important to be clear on your expectations. Use some of these sentences to express what you want.

"I only want a trim."
"Can you cut about 2 inches off the length?"
"I want 1 inch off the top and the sides blended in."
"Can you layer my hair?"

"I would like a straight perm today."
"Can you color my hair to brown?"

"I would like my nails done please."
"A pedicure with red nail polish please."
If you see this text and you are using FireFox, please download the FlashPlayer Plugin.


Lưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.