Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
I was busy + (verb-ing) - English Speaking Lessons on Expressions and Phrasal English  

I was busy + (verb-ing)

When using the word 'was', you are referring to something in a past tense, or something that happened before. Combining it with the word 'busy' you can express something that was occupying you in a past time.

Here are some examples:

"I was busy thinking."
"I was busy working."
"I was busy cooking dinner."
"I was busy talking on the phone."
"I was busy cleaning the house."
"I was busy studying for my test."
"I was busy thinking of ideas for our website."
"I was busy entertaining our neighbors."
"I was busy completing my housework."
"I was busy learning new things."

By changing 'was' to 'am' you change your message from past tense to present tense and refer to something you are doing 'now.'

Here are some examples:

"I am busy working."
"I am busy cooking dinner."
"I am busy studying for my test."
"I am busy completing housework."
"I am busy talking on the phone."
If you see this text and you are using FireFox, please download the FlashPlayer Plugin.


Lưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.