Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
I gotta + (verb) - English Speaking Lessons on Expressions and Phrasal English  

I gotta + (verb)

'I gotta' is grammatically incorrect. It is more of a spoken form. If you want to say this with proper grammar, the equivalent would be, 'I have got to' or 'I've got to'. In the spoken form, 'got to' is shortened to 'gotta' and the word 'have' is dropped.

Here are some examples:

"I gotta manage my money."
"I gotta obey the laws."
"I gotta move to a bigger house."
"I gotta impress my boss."
"I gotta brush my teeth."

By adding the word 'have' you can change what you are saying to express something that needs to be done in the near future.

Here are some examples:

"I have got to be on time to work."
"I've gotta try harder at school."
"I've gotta tell my wife I'll be late."
"I've gotta learn more about the laws."
"I've gotta clean my house today."
If you see this text and you are using FireFox, please download the FlashPlayer Plugin.


Lưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.