Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
I'm in/at/on - English Speaking Lessons on Expressions and Phrasal English  

I'm in/at/on

Describes an action you are doing.

Most commonly, you would use the word 'in' when entering a physical location such as a room or a building.

Here are some examples:

"I'm in the shower."
"I'm in the lobby."
"I'm in a car."
"I'm in a house."
"I'm in a school."

Using the word 'at' helps tell someone where you currently are. The difference between 'at' and 'in' is that the physical location is general.

Here are some examples:

"I'm at the grocery."
"I'm at the mall."
"I'm at the doctor's office."
"I'm at the park."
"I'm at the airport."

However, in some cases you can use 'at' and 'in' interchangeably.

Here are some examples:

"I'm at the mall."
"I'm in the mall."
"I'm at the park."
"I'm in the park."
"I'm at the grocery."
"I'm in a grocery."

Using the word 'on' is referring to a non physical location such as your time being utilized by something else.

Here are some examples:

"I'm on the phone."
"I'm on my computer."
"I'm on a bus."
If you see this text and you are using FireFox, please download the FlashPlayer Plugin.


Lưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.