Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Link Web Hay Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay
Business English - Introductory Business English B

Các bạn hãy dùng trình duyệt "Internet Explorer" hoặc "Google Chrome" có hổ trợ Flash để hiển thị bài học này

Đây là các nhiệm vụ của bạn
Keywords Used:

Attitude
Beverage
Cleanliness
Complimentary
Decorum
Formal

BẮT ĐẦU NGAY !
Ai đang phàn nàn vậy?
Keywords Used:

Apology
Calming
Concern
Customer
Dissatisfied
Empathetic

BẮT ĐẦU NGAY !
Tôi đã quên cập nhật sổ ghi nhớ!
Keywords Used:

Accurate
Cancel
Frequent flyer
Meticulous
Notations
Postponed

BẮT ĐẦU NGAY !
Bạn cần phải nâng cấp cho ông ấy.
Keywords Used:

Accommodations
Appreciate
Confirmation
Demands
Duration
Expectations

BẮT ĐẦU NGAY !
Bạn có thể sắp xếp một bữa ăn xứng đáng.
Keywords Used:

Affiliates
Asset
Connoisseur
Consistent
Enjoyable
Entertaining

BẮT ĐẦU NGAY !
Đó là webcam phải không?
Keywords Used:

Browser
Computer literate
Jargon
Mistake
Monitor
Pop-ups

BẮT ĐẦU NGAY !
Trang web này rất dễ sử dụng.
Keywords Used:

Disclaimers
Domain name
Download
Expertise
Font
HTML

BẮT ĐẦU NGAY !
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu sản phẩm đó có lỗi?
Keywords Used:

Avoid
Copyright laws
Decrease
Defective
Faulty
Guarantee

BẮT ĐẦU NGAY !
Chúng ta phải duy trì sự cân bằng tài khoản ngân hàng.
Keywords Used:

Bottom line
Budget
Creditors
Debtors
Deficit
Expenditures

BẮT ĐẦU NGAY !
Giờ uống cà phê
Keywords Used:

Community
Contributions
Cordial
Disparaging
Image
Integrity

BẮT ĐẦU NGAY !
Hãy xem lại các vấn đề phải bàn trong cuộc họp.
Keywords Used:

Abstract
Agenda
Assertive
Audience
Charismatic
Convince

BẮT ĐẦU NGAY !
Cuộc họp nội bộ.
Keywords Used:

Advantageous
Ascertain
Brand
Campaigns
Consumer
Dead in the water

BẮT ĐẦU NGAY !

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.