Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Cấu trúc tiếng Anh: In order to inf và So as to inf - In order có thể ám chỉ rằng chủ từ muốn thực hiện hành động hoặc rằng anh ta muốn cho hành động xảy ra. - So as + nguyên mẫu ám chỉ rằng chủ từ muốn hành động xảy ra. Do đó In order thông dụng hơn. - In order và So as được dùng. + Với một nguyên mẫu phủ định để diễn đạt mục đích phủ định: He left his gun outside in order/so as not to frighten us. Anh ta để cây súng ở ngoài để không làm cho chúng tôi sợ. + Với to be và to have: She left work early in order/so as to be at home when he arrived. Cô rời sở sớm để có mặt tại nhà khi anh ấy đến. She gave up work in order/so as to have more time with the
  • Cấu trúc tiếng Anh – In order và To inf và So as to inf - In order có thể ám chỉ rằng chủ từ muốn thực hiện hành động hoặc rằng anh ta muốn cho hành động xảy ra. - So as + nguyên mẫu ám chỉ rằng chủ từ muốn hành động xảy ra. Do đó In order thông dụng hơn. - In order và So as được dùng. + Với một nguyên mẫu phủ định để diễn đạt mục đích phủ định: He left his gun outside in order/so as not to frighten us. Anh ta để cây súng ở ngoài để không làm cho chúng tôi sợ. + Với to be và to have: She left work early in order/so as to be at home when he arrived. Cô rời sở sớm để có mặt tại nhà khi anh ấy đến. She gave up work in order/so as to have more time

ngac nhien tu vung tieng anh theo chu de tu vung chuyen nganh hoc hoc tieng anh tieng anh hug flashcard since for cẠnh sà t Học ngữ pháp tiếng Anh như thế nào noi am ảnh nghe toeic wired cac cau truc tiếng anh and luyện thi toeic father học cam false kẻ ăn mày the dấu câu trong tiếng anh Câu hỏi đuôi Cách thành lập và những vui ä 15 câu tiếng Anh giúp bạn luyện phát âm greetings tu vung farming Các cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng làm 锞夛緣 6 mời ai đó đi chơi tieng anh lop 7 tiếng Anh xuất nhập khẩu bài 6 christmas プレミアムマンションライフを求め Những từ lóng tiếng Anh thông dụng 乌云密布图片多彩天空自然风光 skin giải thích ngữ pháp tiếng anh 雱れ澊氩勴喌頃 瞼靸 Г Г Вѕ in order