Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Financial Words and Expressions Used in Business and the Stock Market O ur first expression is in the red . It is another way of saying that a business is losing money. In the past, numbers in the financial records of a company were written in red ink to show a loss. A business magazine recently published a report about a television company. The report said the company was still in the red, but was able to cut its loss from the year before. A profit by a business is written in black numbers. So a company that is in the black is making money. An international news service reported that a private health insurer in Australia announced it was back in the black with its first profit in three years. Another financial expression is run on
  • Yours faithfully vs yours sincerely in business correspondence Khi bạn mở đầu thư bằng Dear sir/sirs, hoặc Dear madam , lời chào cuối thư sẽ phải là Yours faithfully, Khi mở đầu thư bằng Dear Mr. J ( Dear + tên cụ thể của người nhận ) thì lời chào cuối thư phải là Yours sincerel y Chú ý khi bạn dùng Dear + tên cụ thể thì chỉ viết đúng họ thôi, không được viết kèm cả tên gọi, tên đệm, bất kể ở dạng đủ hay viết tắt. Ví dụ: 1. Dear Mr. Edward Philip, hoặc Dear Mr. E. Philip, (Không chính xác) 2. Dear Mr. Philip (Đúng) . Qui tắc Dear trên dùng cho cả các danh xưng khác như: Mdm. Mrs. Dr. Prof. Còn

danh 冒冒冒冒戮冒陆帽 người tieng nhật lãƒæ hoc tẠi chà communication từ vựng tiếng Anh về giáo dục com 閬撳叿 speaking Vi岷縯 tieng anh lop 10 Hoc tieng anh both mo work remember bi loi 54 vi bi quyet tieng anh jeff ghi Từ cụm những kinh nghiệm học tiếng hàn hiệu プレミアムマンションライフを求めて bi mẠt 鐭ャ倝銇 亜銈 儕銈裤伅鎹熴仐銇 effortless English co phat quotation mark ï¾ ï½ªï¾ not phương pháp học tiếng anh giao tiếp tham gia câu lạc bộ giúp bạn học ngoại a basket case a few 4 ノェノ face the music tè ½ in business